OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY KOMERC SP. Z O.O. W CHOJNOWIE

I. Ogólne warunki sprzedaży.
Ogólne Warunki Sprzedaży określają zasady sprzedaży towarów oferowanych przez KOMERC i są przekazywane Kupującemu wraz z ofertą towaru w formie papierowej, faxowej lub elektronicznej (e-mail). Kupujący może również zapoznać się z Ogólnymi Warunkami Sprzedaży na stronie firmowej spółki www.komerc.pl Złożenie zamówienia przez Kupującego jest jednoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją Ogólnych Warunków Sprzedaży.

II. Oferty, katalogi, wzorce.
Oferty, dokumenty ofertowe, rysunki oraz przekazane kalkulacje cenowe nie mogą być udostępniane osobom trzecim bez pisemnego zezwolenia KOMERC Sp. z o.o. Katalogi, reklamy i wzorce towarów oferowanych przez KOMERC mają charakter wyłącznie informacyjno-poglądowy i nie mogą służyć jako źródło do projektowania, konstruowania i wykonywania jakichkolwiek elementów maszyn i urządzeń.

III. Zamówienie.
Zamówienie powinno zawierać następujące elementy: nazwę, adres i NIP Kupującego, numer i miejsce wpisu do EDG lub KRS, określenie zamawianego towaru zgodnie z oznaczeniami katalogowymi firmy KOMERC. powołanie się na ewentualną ofertę, termin i miejsce wydania towaru.

IV. Zawarcie umowy.
Strony zawierają umowę na zasadach przewidzianych w niniejszych warunkach sprzedaży (chyba że zostały poczynione inne ustalenia zatwierdzone pisemnie przez KOMERC Sp. z o.o.) z chwilą przyjęcia do realizacji przez KOMERC zamówienia złożonego przez Kupującego w formie pisemnej, telefonicznej lub e-mailem. Zamówienie powinno zostać złożone nie później niż w terminie 30 dni od dnia złożenia oferty przez KOMERC, chyba że oferta stanowi inaczej. Warunkiem realizacji zamówienia jest nie zaleganie przez Kupującego z płatnościami na rzecz spółki KOMERC. W przypadku rezygnacji (przez Kupującego) z realizacji zamówienia Kupujący zobowiązany jest do pokrycia kosztów poniesionych przez KOMERC Sp. z o.o. związanych z uruchomieniem realizacji zamówienia (zakup materiału, uruchomienie produkcji, zamówienie towaru w firmie trzeciej itp.) Wszelkie zmiany postanowień zawartych w niniejszym ustępie wymagają dla swej ważności pisemnej zgody obu stron.

V. Dostawa:
a) Termin dostawy
Terminem dostawy, wiążącym obie strony jest termin wskazany przez KOMERC w potwierdzeniu zamówienia. Termin dostawy uznaje się za dotrzymany w sytuacji kiedy towar opuścił magazyn KOMERC Sp. z o.o. najpóźniej w dniu określonym w potwierdzeniu zamówienia. Gdy wysyłka lub odbiór towaru uległy opóźnieniu z przyczyn leżących po stronie Kupującego, wówczas poinformowanie go o gotowości towaru do wysyłki jest jednoznaczne z dotrzymaniem uzgodnionego terminu.

b) Ryzyko utraty lub uszkodzenia towaru
W przypadku kiedy wysyłka towaru jest realizowana przez przewoźnika na zlecenie firmy KOMERC, przejście ryzyka utraty lub uszkodzenia towaru przechodzi na Kupującego w momencie odebrania przez niego przesyłki od przewoźnika. Jeżeli w momencie odbioru towaru od przewoźnika Kupujący stwierdzi rozbieżności pomiędzy ilością określoną w liście przewozowym a ilością rzeczywistą, stwierdzi, że przesyłka została uszkodzona lub naruszona, jest obowiązany wpisać swoje zastrzeżenia do listu przewozowego przewoźnika. Niedopełnienie powyższego obowiązku przez Kupującego jest jednoznaczne z rezygnacją: z przysługujących mu uprawnień z tytułu rękojmi za wady fizyczne towaru w przypadku ich uszkodzeń, z żądania wyrównania przez KOMERC różnic ilościowych pomiędzy stanem rzeczywistym a wynikającym z faktury, W przypadku kiedy wysyłka towaru jest realizowana przez przewoźnika na zlecenie Kupującego, przejście ryzyka utraty lub uszkodzenia towaru przechodzi na Kupującego w momencie wydania towaru z magazynu KOMERC Sp. z o.o. przewoźnikowi. W przypadku gdy Kupujący odbiera towar własnym środkiem transportu ryzyko utraty lub uszkodzenia towaru przechodzi na Kupującego w momencie wydania towaru z magazynu KOMERC Sp. z o.o. Odbiór towaru przez Kupującego w siedzibie firmy KOMERC może mieć miejsce wyłącznie poprzez osoby pisemnie upoważnione przez Kupującego.

c) Brak możliwości realizacji lub opóźnienie dostawy
KOMERC Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności jeżeli wydanie towaru jest niemożliwe lub opóźnione z przyczyn od niego niezależnych. KOMERC jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania Kupującego o przyczynach opóźnienia lub niemożliwości dostawy. Jeżeli okres opóźnienia jest dłuższy niż 30 dni, każdej ze stron przysługuje prawo do odstąpienia od umowy bez prawa do żądania jakiegokolwiek odszkodowania. Jeżeli umowa przewidywała częściowe wydanie towaru, ewentualne odstąpienie od umowy może dotyczyć tylko opóźnionej części świadczenia.

d) Odmowa przyjęcia lub odebrania towaru
W przypadku gdy Kupujący nie odbiera towaru lub odmawia jego przyjęcia w wyznaczonym terminie KOMERC Sp. z o.o. przysługuje prawo do składowania towaru w magazynie na koszt i ryzyko Kupującego. Koszty składowania wynoszą 5 zł netto za każdy dzień od wyznaczonego terminu odbioru towaru. Jeżeli KOMERC poniósł koszty transportu, w przypadku nie odebrania towaru przez Kupującego, ma prawo żądać ich zwrotu od Kupującego. Jeśli opóźnienie w odbiorze towaru przez Kupującego przekracza dwa tygodnie lub Kupujący odmawia przyjęcia towaru, KOMERC Sp. z o.o. może odstąpić od umowy żądając zwrotu poniesionych kosztów oraz utraconych zysków lub dokonać sprzedaży towaru na koszt Kupującego.

VI. Warunki płatności:
a) Cena
Jeżeli nie było innych uzgodnień między stronami, towar jest fakturowany po cenach jakie zostały podane w ofercie lub o ile nie było wcześniejszych uzgodnień cenowych po cenach obowiązujących w dniu wysyłki, wydania lub postawienia towaru do dyspozycji Kupującego. Ceny określone w cennikach przesyłanych kontrahentom są cenami netto. Ceny podane w cenniku oparte są na bazie Ex Works Chojnów (z magazynu KOMERC-a.). W przypadku zamówienia nie przekraczającego wagi 100 kg KOMERC Sp. z o.o. dolicza do faktury sprzedaży koszty transportu lub dokonuje wysyłki towaru na koszt Kupującego, chyba że między stronami zostały poczynione inne ustalenia na piśmie.

b) Termin płatności
Termin płatności umieszczany jest każdorazowo przez KOMERC na fakturze sprzedaży. Bieg terminu płatności rozpoczyna się od dnia wystawienia faktury. KOMERC Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wyboru formy płatności. KOMERC może także uzależnić realizację zamówienia od dokonania przez Kupującego przedpłaty na poczet zamówionego towaru lub wniesienia zadatku w ustalonej między stronami wysokości. W przypadku rezygnacji Kupującego z zamówienia w czasie krótszym niż 30 dni od daty realizacji zamówienia, przedpłata będzie zwracana po potrąceniu kosztów poniesionych przez KOMERC Sp. z o.o. natomiast zadatek zostanie zatrzymywany w całości. Jeżeli przedpłata lub zadatek nie były wymagane to dokonanie rezygnacji z zamówienia przez Kupującego w okresie krótszym niż 30 dni od daty realizacji zamówienia daje prawo KOMERC Sp. z o.o. do obciążenia Kupującego poniesionymi kosztami. Zgłoszenie reklamacji nie uprawnia Kupującego do wstrzymania zapłaty za towar.

c) Opóźnienie w terminie płatności
Niedotrzymanie terminów płatności w przypadku udzielonego kredytu kupieckiego spowoduje naliczenie odsetek ustawowych lub w innej wysokości uzgodnionej przez strony a oprócz tego KOMERC Sp. z o.o. wystąpi na drogę sądową i przekaże wierzytelność do Krajowego Rejestru Długów. Jakiekolwiek opóźnienie w zapłacie spowoduje wstrzymanie dostaw przez KOMERC Sp. z o.o. do Kupującego aż do momentu uregulowania zaległości i daje prawo KOMERC Sp. z o.o. do zmiany warunków płatności zamówień już przyjętych do realizacji a jeszcze nie zrealizowanych.

VII. Warunki gwarancji.
KOMERC Sp. z o.o. gwarantuje, że produkt spełnia obowiązujące w chwili wysyłki wymagania techniczne określone przez Polską Normę. Sp. z o.o. KOMERC może udzielić gwarancji terminowej na łańcuchy i koła łańcuchowe (12 m-cy od daty zakupu) pod warunkiem, że kupujący przekaże KOMERC-owi specyfikację warunków w jakich łańcuch będzie pracował oraz warunków zawartych w DTR urządzenia (dobowy czas pracy, maksymalne obciążenia, środowisko pracy itp.). Gwarancja jest udzielana na podstawie wystawionej karty gwarancyjnej wraz z warunkami gwarancji. KOMERC może udzielić gwarancji jedynie w przypadku zakupu kompletu napędowego w postaci łańcucha z kołami łańcuchowymi. W przypadku zamontowania łańcucha bez wymiany kół łańcuchowych zarówno gwarancja jak i rękojmia jest wyłączona i KOMERC nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu powstałych uszkodzeń. Gwarancja nie obejmuje:

 • uszkodzeń towaru spowodowanych w czasie rozładunku,
 • uszkodzeń spowodowanych niewłaściwym użytkowaniem, zamontowaniem, konserwacją i przechowywaniem,
 • uszkodzeń spowodowanych złym systemem smarowania lub jego brakiem,
 • uszkodzeń wynikających z błędów wykonawczych lub projektowych,
 • uszkodzeń powstałych w następstwie dokonania napraw przez osoby nieupoważnione oraz przeróbek i zmian konstrukcyjnych,
 • uszkodzeń spowodowanych zamontowaniem łańcucha na koła używane,
 • uszkodzeń spowodowanych zamontowaniem łańcucha innego niż wskazany w DTR urządzenia,
 • Gwarancja obejmuje bezpośrednio tylko pierwszego Kupującego. KOMERC Sp. z o.o. ma prawo żądać dostarczenia wadliwie działającego towaru na koszt Kupującego.

VIII. Reklamacje.
Kupujący zobowiązuje się do niezwłocznego sprawdzenia odebranego lub dostarczonego towaru pod kątem ewentualnych wad. W przypadku reklamacji ilościowych zgłoszenie reklamacji może nastąpić w ciągu dwóch dni od momentu otrzymania towaru przez Kupującego. Jeżeli Kupujący stwierdził, że przesyłka dostarczona przez przewoźnika została uszkodzona lub naruszona zobowiązany jest do umieszczenia stosownej adnotacji na liście przewozowym pod rygorem utraty uprawnień zgodnie z pkt-em V. b). Reklamacje jakościowe dotyczące wad jawnych powinny zostać zgłoszone w ciągu siedmiu dni od otrzymania towaru. Reklamacje dotyczące wad ukrytych powinny zostać zgłoszone przez Kupującego w terminie siedmiu dni od ich wykrycia pod rygorem utraty prawa z tytułu rękojmi. Brak pisemnego zgłoszenia reklamacji w postaci formularza Zgłoszenie reklamacyjne ( Załącznik nr 1 do OWS ) w przewidzianych terminach powoduje utratę przez Kupującego prawa do reklamacji. W przypadku trudności z pozyskaniem formularza „Zgłoszenie reklamacyjne” Kupujący zgłasza reklamację na piśmie uwzględniając w nim wszystkie, wymagane dane znajdujące się w Załączniku nr 1 . KOMERC Sp. z o.o. uznając reklamację za uzasadnioną może wymienić towar na nowy, wolny od wad, dokonać naprawy towaru lub uzgodnić z Kupującym stosowne obniżenie ceny albo zwrócić cenę zakupu. Załatwienie reklamacji w powyższy sposób wyklucza możliwość dochodzenia jakichkolwiek rekompensat i odszkodowań z tego tytułu. Kupujący wykorzystując uprawnienia z tytułu rękojmi lub gwarancji zobowiązany jest dostarczyć wraz z wadliwym towarem protokół reklamacyjny. Kupujący oświadcza, że nie będzie rościł pretensji w stosunku do KOMERC Sp.z o.o. z tytułu przestoju urządzeń do czasu załatwienia reklamacji. W technicznych sprawach spornych zastosowanie mają normy polskie, branżowe oraz normy producenta.

IX. Odpowiedzialność za szkody spowodowane przez produkt.
KOMERC Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę spowodowaną przez wyrób po jego odebraniu i sprawdzeniu przez Kupującego.

X. Częściowa bezskuteczność.
W przypadku nieważności niektórych postanowień niniejszych warunków sprzedaży wskutek wprowadzenia odmiennych regulacji ustawowych, pozostałe postanowienia nie tracą swojej ważności.

XI. Ochrona danych osobowych.

 1. Dane przetwarzane będą na podstawie: ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. 2014 poz. 1182) oraz akty wykonawcze do niej, art. 6 ust. 1 lit. b), c) i f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Po wyrażeniu odrębnej zgody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO dane mogą być przetwarzane również w celu przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną lub wykonywania telefonicznych połączeń w celu marketingu bezpośredniego – odpowiednio w związku z art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną lub art. 172 ust. 1 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku – Prawo Telekomunikacyjne.
 2. W przypadku konieczności dostarczenia towaru dane osobowe mogą być udostępniane operatorom pocztowym lub przewoźnikom wyłącznie w tym celu.
 3. Dane osobowe przetwarzane w celach związanych z realizacją zakupów będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji zakupów i zamówienia, po czym dane podlegające archiwizacji będą przechowywane przez okres właściwy dla przedawnienia roszczeń, tj. 10 lat. Dane osobowe przetwarzane w celach marketingowych objętych oświadczeniem zgody będą przetwarzane do czasu odwołania zgody.
 4. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 5. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, osoba której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak podanie oznaczonych danych osobowych jest warunkiem złożenia zamówienia, natomiast konsekwencją ich nie podania będzie brak możliwości zamówienia produktów.

XII. Sprawy sporne.

KOMERC Sp. z o.o. i Kupujący będą dążyć do polubownego załatwienia wszelkich sporów wynikłych w związku z wykonywaniem umów objętych niniejszymi warunkami. W przypadku niemożności polubownego załatwienia sprawy, właściwym do rozstrzygania sporu będzie sąd dla miejsca siedziby KOMERC Sp. z o.o.

Załącznik nr 1

ZGŁOSZENIE REKLAMACYJNE Z DNIA …………………

 

Zgłoszenie reklamacyjne towaru (nazwa, typ, cecha wybita na płytce) ..…………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

Dane reklamującego (imię i nazwisko, nazwa firmy, adres, telefon, e-mail)……………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

Dokładny opis usterki/wady…………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

Rodzaj reklamacji (podstawa prawna):

Gwarancyjna (na podstawie karty gwarancyjnej)*                              Z tytułu rękojmi*

Inna (jaka ?) ………………………………………………………………………………..

Okoliczności stwierdzenia wady:

W trakcie eksploatacji*         Podczas przeglądu*        Inne (jakie ?)………………….

W jakim okresie użytkowania od daty zakupu stwierdzono wadę ?

do 1 m-ca*     do 3 m-cy*     do 6 m-cy*     do 1 roku*     tuż przed zgłoszeniem*

Czy wyrób jest nadal eksploatowany ?

Tak, nadal pracuje*                                             Nie, został wyłączony z eksploatacji*

Załączone dokumenty:

Umowa sprzedaży nr …………….… Faktura nr………………  Data sprzedaży………………

Karta gwarancyjna nr………..……………….  Deklaracja zgodności nr………..…………..…

Żądanie reklamującego:……………………………………………………………………….

 

* – właściwe podkreślić

 

Podpis i pieczątka reklamującego 

Szybki kontak

Komerc ul. Okrzei 8 59-225 Chojnów tel: centrala (+48) 76 81 87 419 (+48) 76 81 87 444 (+48) 76 81 81 650 fax: (+48) 76 81 87 419 w. 24 (+48) 76 81 87 444 w. 24 (+48) 76 81 81 650 w. 24

Back to Top

Katalog

Categories