REGULAMIN SPRZEDAŻY DLA KONSUMENTÓW

I. Regulamin.
Regulamin Sprzedaży Dla Konsumentów (dalej: Regulamin) określa zasady sprzedaży konsumenckiej na odległość towarów oferowanych na stronie internetowej 
www.komerc.pl przez KOMERC sp. z o.o. z siedzibą w Chojnowie i są przekazywane Kupującemu wraz z ofertą towaru w formie papierowej, faxowej lub elektronicznej (e-mail). Kupujący może również zapoznać się z Regulaminem dla Konsumentów na stronie firmowej spółki www.komerc.pl, a także pozyskać je, odtworzyć i utrwalić ich treść poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili. Zapoznanie się z treścią Regulaminu jest warunkiem dokonania zakupu na odległość.

II. Konsument.

Konsumentem jest osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

III. Dane identyfikujące Sprzedawcę.

Sprzedaż wysyłkowa prowadzona jest przez KOMERC Sp. z o.o. z siedzibą w Chojnowie, adres: 59-225 Chojnów, ul. Okrzei 8, wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej, IX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000046727, NIP 694-000-77-51, REGON 390238386, telefon: (+48) 76 81 87 419.

III. Katalogi, oferty, wzorce.

Sprzedawca udziela informacji o głównych cechach oferowanego asortymentu poprzez katalog, znajdujący się na stronie internetowej w zakładce „Katalog” lub „HOME”, a także w ofercie przygotowanej dla Kupującego zgodnie z tytułem IV. „Oferta”.

Oferty, dokumenty ofertowe, rysunki oraz przekazane kalkulacje cenowe nie mogą być udostępniane osobom trzecim bez pisemnego zezwolenia KOMERC Sp. z o.o. Katalogi i reklamy towarów oferowanych przez KOMERC mają charakter wyłącznie informacyjno-poglądowy i nie mogą służyć jako źródło do projektowania, konstruowania i wykonywania jakichkolwiek elementów maszyn i urządzeń.

IV. Oferta.

Kupujący występuje do KOMERC z wnioskiem o przygotowanie oferty pisemnie, elektronicznie na adres e-mail kotulski@komerc.pl lub chmielecki@komerc.pl lub telefonicznie. Wniosek powinien zawierać: imię i nazwisko Kupującego, adres zamieszkania kupującego, adres e-mail Kupującego, numer telefonu Kupującego wskazanie towaru zgodnie z oznaczeniami katalogowymi firmy KOMERC na stronie internetowej oraz dostawy towaru (wysyłka do Kupującego lub odbiór osobisty w siedzibie KOMERC).

W odpowiedzi na wniosek o przygotowanie oferty bądź złożenie zamówienia w sposób opisany w tytule V „Zamówienie” KOMERC przygotowuje dla Kupującego indywidualną ofertę oznaczoną numerem. Wraz z ofertą KOMERC przesyła niniejszy Regulamin.

W pisemnej ofercie (także w formie elektronicznej) Sprzedający wskazuje łączną cenę towaru wraz z podatkiem, opłatę za transport (jeżeli towar nie będzie odbierany osobiście przez kupującego) oraz inne koszty, sposób i termin zapłaty, sposób i termin dostarczenia towaru lub przygotowania go do odbioru w siedzibie KOMERC. Oferta jest ważna 7 dni, chyba że w treści oferty wskazano inaczej.

V. Zamówienie.
Kupujący składa zamówienie drogą elektroniczną poprzez formularz znajdujący się na stronie internetowej bądź poprzez wiadomość e-mail na adres:
kotulski@komerc.pl lubchmielecki@komerc.pl. Zamówienie powinno zawierać następujące elementy: imię i nazwisko Kupującego, adres zamieszkania kupującego, adres e-mail kupującego, adres dostawy towaru, jeśli jest inny niż adres zamieszkania, wskazanie zamawianego towaru zgodnie z oznaczeniami katalogowymi firmy KOMERC dostępnymi na stronie internetowej, ilość sztuk lub metrów, powołanie się na otrzymaną ofertę, oczekiwany termin i miejsce wydania towaru (w przypadku odbioru osobistego) bądź oczekiwany termin wysyłki, wybór sposobu płatności (płatność gotówką przy odbiorze osobistym, płatność przelewem, płatność za pobraniem).

Jeżeli kupujący nie otrzymał od KOMERC indywidualnie przygotowanej oferty (w formie pisemnej) i w zamówieniu nie powołał się na otrzymaną wcześniej ofertę, to złożenie zamówienia nie jest jednoznaczne ze złożeniem przez kupującego oświadczenia woli o związaniu się umową. Dopiero wyrażenie zgody na przygotowaną przez KOMERC ofertę stanowi oświadczenie o związaniu się umową.

 VI. Zawarcie umowy.
Umowa zostaje zawarta w momencie złożenia przez Kupującego oświadczenia o przyjęciu przygotowanej przez KOMERC indywidualnej oferty, o której mowa w tytule IV „Oferta”. Potwierdzenie przyjęcia oferty zawierające numer oferty powinno zostać złożone drogą elektroniczną na adres
kotulski@komerc.pl lub chmielecki@komerc.pl lub poprzez formularz zamówienia zamieszczony na stronie www.komerc.pl. Kupujący może złożyć oświadczenie o przyjęciu oferty w ciągu 7 dni od jej przesłania, chyba że co innego wynika z treści oferty.

VII. Realizacja zamówienia:
a) Termin wysyłki
Jeżeli Kupujący wybrał formę płatności przelewem, wysyłka dokonywana jest w ciągu 24 godzin od zaksięgowania przelewu na rachunku KOMERC, o ile w ofercie nie wskazano inaczej. Jeżeli Kupujący wybrał płatność za pobraniem, wysyłka dokonywana jest w terminie wskazanym w ofercie.

b) Niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru
Jeżeli wysyłka towaru jest realizowana przez przewoźnika na zlecenie firmy KOMERC, przejście niebezpieczeństwa przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru przechodzi na Kupującego w momencie odebrania przez niego przesyłki od przewoźnika. Jeżeli KOMERC nie miał wpływu na wybór przewoźnika przez Kupującego, niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru przechodzi na Kupującego w momencie powierzenia go przewoźnikowi. W przypadku gdy Kupujący odbiera towar osobiście w siedzibie KOMERC ryzyko utraty lub uszkodzenia towaru przechodzi na Kupującego w momencie wydania go Kupującemu.

Jeżeli w momencie odbioru towaru od przewoźnika Kupujący stwierdzi rozbieżności pomiędzy ilością określoną w liście przewozowym a ilością rzeczywistą lub stwierdzi, że przesyłka została uszkodzona lub naruszona, jest obowiązany wpisać swoje zastrzeżenia do listu przewozowego przewoźnika.

c) Brak możliwości realizacji lub opóźnienie dostawy
KOMERC jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania Kupującego o przyczynach opóźnienia lub niemożliwości wysyłki towaru. W razie opóźnienia Kupujący może wyznaczyć dodatkowy termin do wydania towaru, a po jego bezskutecznym terminie odstąpić od umowy.

VIII. Warunki płatności:
a) Cena
Cena towaru wraz z podatkiem, kosztami transportu oraz innymi kosztami wskazane są w ofercie. Przed uzyskaniem oferty lub złożeniem zamówienia klient może uzyskać informację o cenie kontaktując się z KOMERC telefonicznie bądź drogą elektroniczną. KOMERC nie może żądać od Kupującego większej zapłaty niż wynika to z przekazanej Kupującemu oferty.

b) Termin płatności
Termin płatności umieszczany jest każdorazowo przez KOMERC w treści oferty.

c) Opóźnienie w terminie płatności
Niedotrzymanie terminów płatności przez Kupującego uprawnia KOMERC do odstąpienia od umowy, po uprzednim wezwaniu Kupującego do zapłaty wraz ze wskazaniem nowego terminu zapłaty i po bezskutecznym upływie tego terminu.

IX. Rękojmia.

KOMERC jest zobowiązany do dostarczenia towarów bez wad. Jeżeli sprzedany towar ma wady, KOMERC odpowiada za wady fizyczne i prawne rzeczy zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego dotyczącymi rękojmi.

X. Warunki gwarancji.
KOMERC Sp. z o.o. gwarantuje, że produkt spełnia obowiązujące w chwili wysyłki wymagania techniczne określone przez Polską Normę. Sp. z o.o. KOMERC może udzielić gwarancji terminowej na łańcuchy i koła łańcuchowe (12 m-cy od daty zakupu) pod warunkiem, że kupujący przekaże KOMERC-owi specyfikację warunków w jakich łańcuch będzie pracował oraz warunków zawartych w DTR urządzenia (dobowy czas pracy, maksymalne obciążenia, środowisko pracy itp.). Gwarancja jest udzielana na podstawie wystawionej karty gwarancyjnej wraz z warunkami gwarancji. KOMERC może udzielić gwarancji jedynie w przypadku zakupu kompletu napędowego w postaci łańcucha z kołami łańcuchowymi. W przypadku zamontowania łańcucha bez wymiany kół łańcuchowych gwarancja jest wyłączona. Gwarancja nie obejmuje:

– uszkodzeń towaru spowodowanych w czasie rozładunku,

– uszkodzeń spowodowanych niewłaściwym użytkowaniem, zamontowaniem, konserwacją i

  przechowywaniem,

– uszkodzeń spowodowanych złym systemem smarowania lub jego brakiem,

– uszkodzeń wynikających z błędów wykonawczych lub projektowych,

– uszkodzeń powstałych w następstwie dokonania napraw przez osoby nieupoważnione oraz

  przeróbek i zmian konstrukcyjnych,

– uszkodzeń spowodowanych zamontowaniem łańcucha na koła używane,

– uszkodzeń spowodowanych zamontowaniem łańcucha innego niż wskazany w DTR

  urządzenia,

XI. Reklamacje.
Kupujący może zgłosić reklamację dotyczącą towaru lub realizacji zamówienia, a KOMERC zobowiązany jest do jej rozpatrzenia co do zasady w terminie 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania Klienta o terminie, w którym reklamacja zostanie rozpatrzona. Reklamacja może być złożona pisemnie na adres siedziby Sprzedającego podany w tytule III „Dane identyfikujące sprzedawcę” bądź elektronicznie na adres e-mail:
biuro@komerc.pl.    W reklamacji Kupujący powinien podać imię i nazwisko, adres, rodzaj i opis zaistniałego problemu, w tym wad towaru, i ewentualne żądania. W przypadku braków w reklamacji Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Klienta. Jeżeli reklamacja jest uzasadniona, Sprzedawca zwraca Kupującemu koszty przesyłki towaru do siedziby KOMERC.

Reklamacje dotyczące wad towaru powinny być zgłoszone w terminach wynikających z Kodeksu cywilnego. W przypadku reklamacji ilościowych zgłoszenie reklamacji powinno nastąpić niezwłocznie po wydaniu towaru Kupującemu. Jeżeli Kupujący stwierdził, że przesyłka dostarczona przez przewoźnika została uszkodzona lub naruszona zobowiązany jest do umieszczenia stosownej adnotacji na liście przewozowym, pod rygorem utraty możliwości powoływania się na uszkodzenia lub braki ilościowe towaru wywołane uszkodzeniami lub naruszeniami przesyłki.

XII. Odstąpienie od umowy.

Kupujący-konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów bezpośredniego zwrotu rzeczy i dodatkowych kosztów wynikających z wyboru przez Kupującego innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego. Do zachowania 14-dniowego terminu na odstąpienie wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres siedziby KOMERC albo na adres e-mail biuro@komerc.pl.

Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru. Jeżeli sprzedany towar po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, został nierozłącznie połączony z innymi rzeczami, to zgodnie z art. 38 pkt 6 z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta konsumentowi prawo odstąpienia nie przysługuje.

Przy odstąpieniu od umowy Kupujący może skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu a ponadto wysłanego Kupującemu wraz z przesłanym towarem.

W przypadku zwrotu towaru Kupujący ponosi koszty zwrotu rzeczy, zgodnie z wybraną przez siebie formą zwrotu towaru. Koszt zwrotu towaru Kupujący może oszacować na podstawie cennika wybranego przez siebie operatora pocztowego. KOMERC może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania zwróconego towaru lub czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

XIII. Minimalne wymagania techniczne.


Ze strony internetowej KOMERC
www.komerc.pl, na której dostępny jest niniejszy Regulamin oraz formularz zamówienia można korzystać np. na następujących przeglądarkach: Mozilla Firefox, Google Chrome, Internet Explorer.

Aby kontaktować się z KOMERC w formie elektronicznej, a w szczególności, aby otrzymać ofertę w formie elektronicznej, Kupujący musi posiadać adres e-mail.

KOMERC zaleca stosowanie podstawowych środków bezpieczeństwa podczas dokonywania zamówień na stronie www.komerc.pl w szczególności poprzez korzystanie z oprogramowania antywirusowego.

Jeżeli Kupujący nie dysponuje odpowiednimi środkami technicznymi, może dokonać zakupu towarów osobiście w siedzibie Sprzedającego.

XI. Ochrona danych osobowych.

  1. Administratorem Danych Osobowych Użytkowników przekazywanych w związku z korzystaniem przez nich        z usług Sklepu jest KOMERC Sp. z o.o., ul. Okrzei 8, 59-225 Chojnów, KRS 0000046727, NIP 694-000-77-51
  2. Administrator zobowiązany jest przez przepisy prawa do zabezpieczenia przetwarzanych danych osobowych      przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym oraz do chronienia danych przed zmianą, utratą,                uszkodzeniem lub zniszczeniem.
  3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zakupów, marketingu bezpośredniego dotyczącego własnych produktów i usług na podstawie osobnej zgody na przetwarzanie danych, realizowanego w formie tradycyjnej (papierowej) jak również mailowo, stanowiącym tzw. prawnie uzasadniony interes Spółki.
  4. Dane w tych celach przetwarzane będą na podstawie: ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. 2014 poz. 1182) oraz akty wykonawcze do niej, art. 6 ust. 1 lit. b), c) i f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Po wyrażeniu odrębnej zgody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO dane mogą być przetwarzane również w celu przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną lub wykonywania telefonicznych połączeń w celu marketingu bezpośredniego – odpowiednio w związku z art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną lub art. 172 ust. 1 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku – Prawo Telekomunikacyjne.
  5. W przypadku konieczności dostarczenia zamówienia dane osobowe mogą być udostępniane operatorom pocztowym lub przewoźnikom wyłącznie w celu dostarczenia zamówienia.
  6. Dane osobowe przetwarzane w celach związanych z realizacją zakupów będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji zakupów i zamówienia, po czym dane podlegające archiwizacji będą przechowywane przez okres właściwy dla przedawnienia roszczeń, tj. 10 lat. Dane osobowe przetwarzane w celach marketingowych objętych oświadczeniem zgody będą przetwarzane do czasu odwołania zgody.
  7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo: dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, bycia zapomnianym.
  8. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, osoba której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak podanie oznaczonych danych osobowych jest warunkiem złożenia zamówienia, natomiast konsekwencją ich nie podania będzie brak możliwości zamówienia produktów w sklepie.

XII. Sprawy sporne.

Kupujący-konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

a. Kupujący uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży.

b. Kupujący uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Kupującym, a Sprzedawcą.

c. Kupujący może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl.

W pozostałych przypadkach ewentualne sprawy sporne będą rozstrzygane przez sąd właściwy zgodnie z postanowieniami Kodeksu postępowania cywilnego. 

Załącznik nr 1 do REGULAMINU SPRZEDAŻY DLA KONSUMENTÓW                                                                                                                          

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat:

KOMERC Sp. z o.o.

ul. Okrzei 8

59-225 Chojnów

telefon: (+48) 76 81 87 419
fax: (+48) 76 81 87 419 w. 24

Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)  ……………………………

– Imię i nazwisko konsumenta …………………………………….

– Adres konsumenta ………………………………………………………………………………….

– Nr rachunku bankowego do zwrotu środków pieniężnych (podanie jest dobrowolne) 

………………………………………………………………………………………………………….

Brak podania nr-u rachunku spowoduje wysłanie środków pieniężnych przekazem pocztowym na podany wyżej adres.

Data ……………………………

(*) Niepotrzebne skreślić.

                                                                                     

                                                      ……………………………………………………………

                                       Czytelny podpis jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej

Back to Top

Katalog

Categories